حد، پیوستگی 

این مجموعه شامل12DVD  به قیمت 135.000 تومان می باشد.  لازم به ذکر است یک کتاب کار به ارزش 15.000 تومان نیز به همراه این مجموعه ارسال می گردد.

DVD1:

 • جلسه 1: حدهای متناهی(1)
 • جلسه 2: حدهای متناهی (2)

DVD2:
جلسه 3: حدهای متناهی(2)

 • جلسه 4: حدهای نامتناهی(3)

DVD3:

 • جلسه 4: حدهای نامتناهی(3)
 • جلسه 5: قضایای حد (نموداری)

DVD4:

 • جلسه 6: حد صفر صفرم (هم ارزی 1)
 • جلسه 7: حد صفر صفرم(هم ارزی 2)

 

DVD5:

 • جلسه 8:حد صفر صفرم (هوپیتال 1)
 • جلسه 9:حد صفر صفرم (هوپیتال 2)

DVD6:

 • جلسه 10: حد بی نهایت بینهایتم
 • جلسه 11: حد بی نهایت رادیکالی

 

DVD7:

 • جلسه 12: حد بی نهایت رادیکالی
 • جلسه 13: حد بی نهایت کسری

 

DVD8:

 • جلسه 14: مجانب قائم،افقی،مایل
 • جلسه 15: کنکورهای سراسری مجانب

DVD9:

 • جلسه16: پیوستگی (1)

  جلسه 17: پیوستگی (2)

DVD10:

 • جلسه18: دنباله (همگرایی،کرانداری،یکنوایی)

DVD11:
همسایگی

DVD12:

تعریف ریاضی دنباله

 

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار