حد، پیوستگی 

این مجموعه شامل14DVD   می باشد.  

DVD1:

        • جلسه 1: حدهای متناهی(1)
        • جلسه 2: حدهای متناهی (2)

DVD2:
جلسه 3: حدهای متناهی(2)

        • جلسه 4: حدهای نامتناهی(3)

DVD3:

        • جلسه 4: حدهای نامتناهی
        • جلسه 5: قضایای حد (نموداری)

DVD4:

        • جلسه 6: حد صفر صفرم (هم ارزی 1)
        • جلسه 7: حد صفر صفرم(هم ارزی 2)

 

DVD5:

        • جلسه 8:حد صفر صفرم (هوپیتال 1)
        • جلسه 9:حد صفر صفرم (هوپیتال 2)

DVD6:

        • جلسه 10: حد بی نهایت بینهایتم
        • جلسه 11: حد بی نهایت رادیکالی

 

DVD7:

        • جلسه 12: حد بی نهایت (رادیکالی)
        • جلسه 13: حد بی نهایت (کسری)

 

DVD8:

        • جلسه 14: مجانب قائم،افقی،مایل
        • جلسه 15: کنکورهای سراسری مجانب

DVD9:

        • جلسه16: پیوستگی (1)

         جلسه 17: پیوستگی (2)

DVD10:


  • جلسه18: دنباله همگرایی،کرانداری

DVD11:

    • دنباله های همگرایی
    • دنباله کراندار،یکنوایی

DVD12:

    • دنباله های معروف
    • دنباله های دوضابطه ای

DVD13:

    • زیر دنباله،تعریف ریاضی حد
    • بررسی مجود یا عدم وجود حد

DVD14:

     • همسایگی
     • خواص اعداد حقیقی
     • مجموعه اعداد حقیقی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار