حد، پیوستگی 

این مجموعه شامل11DVD   می باشد.  

DVD1:

           • جلسه 1: حدهای متناهی(1)
           • جلسه 2: حدهای متناهی (2)

DVD2:
جلسه 3: حدهای متناهی(2)

           • جلسه 4: حدهای نامتناهی(3)

DVD3:

           • جلسه 4: حدهای نامتناهی
           • جلسه 5: قضایای حد (نموداری)

DVD4:

           • جلسه 6: حد صفر صفرم (هم ارزی 1)
           • جلسه 7: حد صفر صفرم(هم ارزی 2)

 

DVD5:

           • جلسه 8:حد صفر صفرم (هوپیتال 1)
           • جلسه 9:حد صفر صفرم (هوپیتال 2)

DVD6:

           • جلسه 10: حد بی نهایت بینهایتم
           • جلسه 11: حد بی نهایت رادیکالی

 

DVD7:

           • جلسه 12: حد بی نهایت (رادیکالی)
           • جلسه 13: حد بی نهایت (کسری)

 

DVD8:

           • جلسه 14: مجانب قائم،افقی،مایل
           • جلسه 15: کنکورهای سراسری مجانب

DVD9:

           • جلسه16: پیوستگی (1)

            جلسه 17: پیوستگی (2)

DVD10:


     • جلسه18: دنباله همگرایی،کرانداری

DVD11:

       • دنباله های همگرایی
       • دنباله کراندار،یکنوایی
       • دنباله های معروف
       • دنباله های دوضابطه ای
       • زیر دنباله،تعریف ریاضی حد
       • بررسی مجود یا عدم وجود حد
        • همسایگی
        • خواص اعداد حقیقی
        • مجموعه اعداد حقیقی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار