تابع و نمودار شناسی

این مجموعه شامل17 DVD   به قیمت 175.000 تومان می باشد. 

DVD1:

جلسه 1: مفهوم تابع

جلسه 2: مقدار تابع

DVD2:

جلسه3: مقدار تابع

جلسه4: دامنه تابع

DVD3:

جلسه 5: نمودارشناسی (1)

جلسه 6: نمودارشناسی (2)

DVD4:

جلسه 7: نمودارشناسی (2)

 جلسه 8: تابع یکنوا

DVD5:
 جلسه 9: تابع یکنوا

DVD6:
جلسه 10: تابع یک به یک

DVD7:
جلسه 11: وارون تابع(1)

DVD8:
جلسه 12: وارون تابع (2)
جلسه13: اعمال جبری و تساوی دو تابع

DVD9:
جلسه 14: ترکیب توابع

DVD10:
جلسه 15: ترکیب توابع (2)

جلسه 16: ترکیب توابع (3)
DVD11:
جلسه 17: تابع متناوب (1)

جلسه 18: تابع متناوب (2)
DVD12:
جلسه19: تابع متناوب (2)
جلسه 20: آمار1

DVD13:
جلسه 21: آمار1
جلسه 22: آمار2

DVD14:
جلسه 23:ماتریس
جلسه 24: برد تابع 1

DVD15:
برد تابع 2

DVD16:
برد تابع 3

DVD17:
بخش پذیری

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار