تابع و نمودار شناسی

این مجموعه شامل17 DVD   به قیمت 160.000 تومان می باشد. لازم به ذکر است یک کتاب کار به ارزش 15.000 تومان نیز به همراه این مجموعه ارسال می گردد.

DVD1:

 • جلسه 1: مفهوم تابع
 • جلسه 2: مقدار تابع

DVD2:

 • جلسه3: مقدار تابع
 • جلسه4: دامنه تابع

DVD3:

 • جلسه 5: نمودارشناسی (1)
 • جلسه 6: نمودارشناسی (2)

DVD4:

 • جلسه 7: نمودارشناسی (2)

          جلسه 8: تابع یکنوا

DVD5:

          جلسه 9: تابع یکنوا

DVD6:

 • جلسه 10: تابع یک به یک

DVD7:

 • جلسه 11: وارون تابع(1)

DVD8:

 • جلسه 12: وارون تابع (2)
  جلسه13: اعمال جبری و تساوی دو تابع

DVD9:

 • جلسه 14: ترکیب توابع

DVD10:

 • جلسه 15: ترکیب توابع (2)
 • جلسه 16: ترکیب توابع (3)

DVD11:

 • جلسه 17: تابع متناوب (1)
 • جلسه 18: تابع متناوب (2)

DVD12:

 • جلسه19: تابع متناوب (2)
  جلسه 20: آمار1

DVD13:
جلسه 21: آمار1
جلسه 22: آمار2

DVD14:
جلسه 23:ماتریس
جلسه 24: برد تابع 1

DVD15:
برد تابع 2

DVD16:
برد تابع 3

DVD17:
بخش پذیری
بسط دو جمله ای
تابع زوج و فرد

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار