مشتق و کاربرد مشتق ریاضی

این مجموعه شامل 4  DVD به ارزش 160.000 تومان می باشد.

DVD1:
مشتق با عامل بیرونی
مشتق با عامل درونی
مشتق در نقطه
پیوستگی، مشتق اول و دوم
مشتق در ریشه

DVD2:

معادله خط مماس و قائم
مماس بر منحنی
آهنگ تغییرات
نقاط بحرانی
نقاط اکسترمم

DVD3:

نقاط بحران و اکسترمم
نقطه عطف
سوالات نقطه عطف
نمودارشناسی
سوالات کنکور نمودارشناسی

DVD4:

 

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار