مشتق و کاربرد مشتق ریاضی

این مجموعه شامل 13  DVD به ارزش 160.000 تومان می باشد.

DVD1:
مشتق با عامل بیرونی
مشتق با عامل درونی

DVD2:
مشتق با عامل درونی
مشتق در نقطه 

DVD3:
مشتق در نقطه 
پیوستگی، مشتق اول و دوم

DVD4:
مشتق در ریشه
معادله خط مماس و قائم

DVD5:
معادله برخورد دو تابع
آهنگ تغییرات

DVD6:
آهنگ تغییرات
نقاط بحرانی

DVD7:
نقاط اکسترمم
نقاط بحران و اکسترمم

DVD8:
نقاط بحران و اکسترمم
نقطه عطف

DVD9:
نقطه عطف

DVD10:
نمودارشناسی
سوالات نمودارشناسی

DVD11:
مشتق تابع معکوس
مشتق مرتبه nام

DVD12:
معادله خط مماس و قائم
زاویه بین دو تابع
آهنگ تغییرات

DVD13:
کمیت های وابسته
رسم نمودار

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار