عربی جامع کنکور

کتاب کار همراه این پک به صورت رایگان ارسال میشود
این مجموعه آموزشی صفر تا صد، شامل تدریس مباحث ( ترجمه، قواعد، شکّل، تحلیل الصرفی، درک مطلب ) بوده که در مجموع 20 ساعت و به ارزش 290.000 تومان می باشد.
این مجموعه شاما 13 عدد DVD می باشد

DVD1:
ترجمه جلسه اول
ترجمه جلسه دوم

DVD2:
ترجمه جلسه دوم
ترجمه جلسه سوم

DVD3:
ترجمه جلسه چهارم
هدایای حرف آخر

DVD 4:
قوائد عربی جلسه اول
قوائد عربی جلسه دوم

DVD5:
قوائد عربی جلسه دوم

DVD6:
قوائد عربی جلسه سوم

DVD7:
قوائد عربی جلسه چهارم

DVD8:
قوائد عربی جلسه پنجم

DVD9:
قوائد عربی جلسه ششم
قوائد عربی جلسه هفتم

DVD10:
قوائد عربی جلسه هشتم
قوائد عربی جلسه نهم

DVD11:
قوائد عربی جلسه نهم
قوائد عربی جلسه دهم

DVD12:
قوائد عربی جلسه دهم
قوائد عربی جلسه یازدهم

DVD13:
قوائد عربی جلسه دوازدهم

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار