کتاب شیمی جامع به ارزش 15 هزار تومان می باشد
شامل مباحث مفاهیم دوم و سوم و چهارم  و مسائل می باشد

موجود در انبار