ریاضیات پایه

این کتاب شامل 10 فصل با محتوای آموزشی زیر  می باشد:

فصل 1: حل معادلات

فصل 2: حل نامعادلات

فصل 3: معادله و تابع درجه 2

فصل 4: بخش پذیری

فصل 5: قدرمطلق

فصل 6: جزء صحیح

فصل 7: لگاریتم

فصل 8: دنباله ی حسابی و هندسی

فصل 9: مثلثات

فصل 10: تابع

کلید تمامی آزمون ها

تمامی فصل ها شامل آموزش، آموزش تکمیلی در قالب تست و آزمون می باشد.

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار