جمع بندی شیمی 70%

در 20جلسه و جمعا 25 ساعت 70% شیمی کنکور از آن شماست

بجای تعدد حل مسائل ، فقط 3 الگو (مول*ظرفیت)و (مول /ضریب) و (i-x)

دارای مجوز علمی و محتوایی از وزارت آموزش و پرورش

DVD 1

جلسه 1 : مول در ظرفیت . مول تقسیم بر ضریب

جلسه 2 : مول در ظرفیت . مول تقسیم بر ضریب . a-x

DVD 2

جلسه 3 : ساختار اتم و جدول تناوبی 1

جلسه 4 : ساختار اتم و جدول تناوبی 2

DVD3

جلسه 5 : مسایل محلول ها 1

جلسه 6 : مسایل محلول ها 2

DVD4

جلسه 7 : رسم ترکیبات کوالانسی

جلسه 8 : مسایل سینتیک و تعادل  1

DVD5

جلسه 9 : مسایل سینتیک و تعادل 2

جلسه 10 : روند تناوبی و ترکیبات یونی

DVD6

جلسه 11 : مسایل ترمودینامیک

جلسه 12 : مسایل قانون سرعت

DVD7

جلسه 13 : مسایل گیبس و مخلوط

جلسه 14 : الکترولیتها کولیگاتیو کلویید

DVD8

جلسه 15 : مفاهیم سینتیک و تعادل

جلسه 16 : اسید و باز 1

DVD9

جلسه 17 : اسید و باز 2

جلسه 18 : مسایل اسید و باز

DVD10

جلسه 19 : الکتروشیمی 1

جلسه 20 الکتروشیمی 2

موجود در انبار