هندسه 1

این مجموعه شامل 4 DVD  و 12 جلسه به ارزش 110.000 تومان می باشد. لازم به ذکر است به همراه این مجموعه یک کتاب کار به ارزش 20.000 تومان نیز ارسال می گردد.

DVD1:

 • جلسه 1: زاویه و نیمساز (1)
 • جلسه 2: زاویه و نیمساز (2)
 • جلسه 3: مساحت چند ضلعی ها

DVD2:

 • جلسه 4: مساحت و فیثاغورث
 • جلسه 5: مثلث قائم الزاویه
 • جلسه 6: مثلث متساوی الاضلاع

DVD3:

 • جلسه 7: تالس و تشابه(1)
 • جلسه 8: تالس و تشابه(2)
 • جلسه 9:شکل های فضایی(1)

DVD4:

 • جلسه 10: شکل های فضایی (2)
 • جلسه 11: کنکورهای خارج (1)
 • جلسه 12: کنکورهای خارج (2)

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار