هندسه 1

این مجموعه شامل 4 DVD  و 12 جلسه به ارزش 110.000 تومان می باشد. 

DVD1:

  • جلسه 1: زاویه و نیمساز (1)
  • جلسه 2: زاویه و نیمساز (2)
  • جلسه 3: مساحت چند ضلعی ها

DVD2:

  • جلسه 4: مساحت و فیثاغورث
  • جلسه 5: مثلث قائم الزاویه
  • جلسه 6: مثلث متساوی الاضلاع

DVD3:

  • جلسه 7: تالس و تشابه(1)
  • جلسه 8: تالس و تشابه(2)
  • جلسه 9:شکل های فضایی(1)

DVD4:

  • جلسه 10: شکل های فضایی (2)
  • جلسه 11: کنکورهای خارج (1)
  • جلسه 12: کنکورهای خارج (2)

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار