این پک فقط قابل استفاده بر روی کامپیوتر و فقط برای یک نفر میباشد

این پک شامل 4 عدد DVDمی باشد

DVD1:
خطوط موازی و مورب
انواع زوایا
پاره خط های مهم
تشابه و هم نهشتی دو مثلث

DVD2:
خطوط موازی و مورب
انواع زوایا
پاره خط های مهم
مثلث متساوی الاضلاع و شش ضلعی منتظم

DVD3:
مربع و هشت ضلعی منتظم
ذوزنقه
تشابه اضلاع
قضیه سینوس،کسینوس و مساحت

DVD4:
تشابه و مساحت
مکعب
کره
هرم
منشور

موجود در انبار