نوسان و موج
این پک شامل 2DVD می باشد

DVD1:
جلسه صفر – کاربرد مثلثات در فیزیک

معرفی کامل نوسان و نوسان ساده

مسائل تکمیلی جرم فنر آونگ

DVD2:
موجهای مکانیکی تابع موج

موجهای مکانیکی سرعت ونقش موج

موجهای مکانیکی تداخل موج

این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

موجود در انبار