این پک فقط قابل استفاده بر روی کامپیوتر و فقط برای یک نفر میباشد

این پک شامل 2 عدد DVD می باشد
DVD 1:
هندسه مختصاتی
دایره و بیضی

هذلولی
DVD2:
سهمی
دایره تکمیلی

تستهای ترکیبی

دوران(ویژه رشته ریاضی)

کمیلی

موجود در انبار