این پک فقط قابل استفاده بر روی کامپیوتر و فقط برای یک نفر میباشد

DVD 1:
جلسه 0: هندسه مختصاتی
جلسه 1 : بررسی همزمان دایره بیضی و هذلولی

DVD2:
جلسه 1 : قسمت دوم بررسی همزمان دایره بیضی هذلولی
جلسه 2: سهمی
جلسه 3: تستهای ترکیبی مقاطع مخروطی
جلسه 4: دایره تکمیلی

موجود در انبار