این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود
این پک شامل 3DVD است

DVD1: دایره ؛بیضی ؛هندسه مختصاتی

DVD2: دایره تکمیلی

DVD3: سهمی