پک مفاهیم شیمی شامل 31DVDمی باشد

DVD1:
ساختار اتم تکمیلی دوم
ساختار اتم ادامه تکمیلی دوم

DVD2:
ساختار اتم
وضعیت الکترون ها تکمیلی

DVD3:
ساختار اتم قسمت دوم
تمرین اعداد کوانتومی قسمت اول

DVD4:
تمرین اعداد کوانتومی قسمت دوم
جدول تناوبی

DVD5:
روند تناوبی قسمت اول
انرژی یونش متوالی تکمیلی

DVD6:
ادامه روند تناوبی
روند تناوبی قسمت دوم
نامگذاری تکمیلی
ترکیبات یونی قسمت اول

DVD7:
ترکیبات یونی قسمت دوم
ترکیبات یونی 2
ترکیبات کووالانسی قسمت اول

DVD8:
ترکیبات کووالانسی قسمت دوم
ترکیبات کووالانسی (2)قسمت اول

DVD9:
ترکیبات کووالانسی(2) قسمت دوم
ترکیبات کووالانسی(3)

DVD10:
ترکیبات کووالانسی (4)
تکمیلی سال دوم
ترکیبات آلی (1)قسمت اول

DVD11:
ترکیبات آلی(1)قسمت دوم
ترکیبات آلی (2)قسمت اول

DVD12:
ترکیبات آلی (2)قسمت دوم
موازنه و واکنش نویسی(1)قسمت اول

DVD13:
موازنه و واکنش نویسی(1)قسمت دوم
واکنش نویسی

DVD14:
تکمیلی ترمودینامیک(1)
تکمیلی ترمودینامیک(2)

DVD15:
تکمیلی ترمودینامیک(3)
ترموشیمی قسمت اول

DVD16:
ترموشیمی قسمت دوم
گیبس

DVD17:
محلول ها یک
محلول ها قسمت اول

DVD18:
محلول ها دو
سینیتیک یک

DVD19:
تکمیلی سینیتیک
سینیتیک دو

DVD20:
تعادل یک
تعادل دو

DVD21:
تعادل سه
اسید و باز یک

DVD22:
اسید و باز دو

DVD23:
اسید-بازآبکافتیا هیدرولیز
آبکافت بافر

DVD24:
بافر استر
تکمیلی اول الکتروشیمی سلول گالوانی

DVD25:
تکمیلی دوم الکتروشیمی جدول پتانسیل
الکتروشیمی

DVD26:
الکتروشیمی 2
سلول الکترولیتی

DVD27:
آلدهید کتون

DVD28:
سوالات کنکور95(خارج)رشته تجربی

DVD29:
سوالات کنکور95(داخل)رشته تجربی

DVD30:
سوالات کنکور95(داخل)رشته ریاضی

DVD31:
سوالات کنکور95(خارج)رشته ریاضی

موجود در انبار