این پک شامل 5 عدد DVD می باشد

DVD1:
پیدایش اتمها
آرایش الکترونیکی
تمرین آرایش الکترونی
یون های تک اتمی
نام گذاری ترکیبات معدنی

DVD2:
ترکیبات یونی
ترکیبات کووالانسی-1
ترکیبات کووالانسی-2
گشتاور قطبی
شیمی آلی-1

DVD3:
شیمی آلی-2
شیمی آلی-3
شیمی آلی-4
واکنش نویسی
محلول ها

DVD4:
محلولها-انواع انحلال-1
محلولها-انواع انحلال-2
انحلال گازها
خواص گازها
گرما و دما

DVD5:
جاری شدن انرژی
تمرین گرما و آنتالپی
سینتیک
باقیمانده دهم و یازدهم