این پک شامل 3 دی وی دی می باشد
DVD1:
ساختار اتم؛ وضعیت الکترونها
تمرین اعداد کوانتومی ؛جدول تناوب
DVD2:
انرژی یونش متوالی؛روندهای تناوبی؛الکترونگاتیوی؛نامگذاری

اتصال اتمها وتولید ترکیبات ؛ترکیبات کووالانسی؛تمرین ترکیبات کووالانسی
DVD3:
ترکیبات کوالانسی ورسم ؛ نکات ترکیبات کوالانسی؛مابقی

ترکیبات آلی؛ نکات ترکیبات آلی

این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

موجود در انبار