پک مفاهیم شیمی شامل20DVD  می باشد

DVD1:
ترکیبات آلی (2)قسمت دوم
موازنه و واکنش نویسی(1)قسمت اول

DVD2:
موازنه و واکنش نویسی(1)قسمت دوم
واکنش نویسی

DVD3:
تکمیلی ترمودینامیک(1)
تکمیلی ترمودینامیک(2)

DVD4:
تکمیلی ترمودینامیک(3)
ترموشیمی قسمت اول

DVD5:
ترموشیمی قسمت دوم
گیبس

DVD6:
محلول ها یک
محلول ها قسمت اول

DVD7:
محلول ها دو
سینیتیک یک

DVD8:
تکمیلی سینیتیک
سینیتیک دو

DVD9:
تعادل یک
تعادل دو

DVD10:
تعادل سه
اسید و باز یک

DVD11:
اسید و باز دو

DVD12:
اسید-بازآبکافتیا هیدرولیز
آبکافت بافر

DVD13:
بافر استر
تکمیلی اول الکتروشیمی سلول گالوانی

DVD14:
تکمیلی دوم الکتروشیمی جدول پتانسیل
الکتروشیمی

DVD15:
الکتروشیمی 2
سلول الکترولیتی

DVD16:
آلدهید کتون

DVD17:
سوالات کنکور95(خارج)رشته تجربی

DVD18:
سوالات کنکور95(داخل)رشته تجربی

DVD19:
سوالات کنکور95(داخل)رشته ریاضی

DVD20:
سوالات کنکور95(خارج)رشته ریاضی

موجود در انبار