پک مفاهیم شیمی شامل24DVD  می باشد

DVD1:
ترکیبات کووالانسی قسمت دوم
ترکیبات کووالانسی (2)قسمت اول

DVD2:
ترکیبات کووالانسی(2) قسمت دوم
ترکیبات کووالانسی(3)

DVD3:
ترکیبات کووالانسی (4)
تکمیلی سال دوم
ترکیبات آلی (1)قسمت اول

DVD4:
ترکیبات آلی(1)قسمت دوم
ترکیبات آلی (2)قسمت اول

DVD5:
ترکیبات آلی (2)قسمت دوم
موازنه و واکنش نویسی(1)قسمت اول

DVD6:
موازنه و واکنش نویسی(1)قسمت دوم
واکنش نویسی

DVD7:
تکمیلی ترمودینامیک(1)
تکمیلی ترمودینامیک(2)

DVD8:
تکمیلی ترمودینامیک(3)
ترموشیمی قسمت اول

DVD9:
ترموشیمی قسمت دوم
گیبس

DVD10:
محلول ها یک
محلول ها قسمت اول

DVD11:
محلول ها دو
سینیتیک یک

DVD12:
تکمیلی سینیتیک
سینیتیک دو

DVD13:
تعادل یک
تعادل دو

DVD14:
تعادل سه
اسید و باز یک

DVD15:
اسید و باز دو

DVD16:
اسید-بازآبکافتیا هیدرولیز
آبکافت بافر

DVD17:
بافر استر
تکمیلی اول الکتروشیمی سلول گالوانی

DVD18:
تکمیلی دوم الکتروشیمی جدول پتانسیل
الکتروشیمی

DVD19:
الکتروشیمی 2
سلول الکترولیتی

DVD20:
آلدهید کتون

DVD21:
سوالات کنکور95(خارج)رشته تجربی

DVD22:
سوالات کنکور95(داخل)رشته تجربی

DVD23:
سوالات کنکور95(داخل)رشته ریاضی

DVD24:
سوالات کنکور95(خارج)رشته ریاضی

موجود در انبار