پک مفاهیم شیمی شامل4DVD  می باشد

DVD1:
موازنه؛واکنش نویسی؛ترمودینامیک؛جلسه تکمیلی ترمودینامیک؛آنتالپی؛ترموشیمی؛گیپس
DVD2:
محلولها؛سینتیک؛ادامه سینتیک؛تکمیلی سینتیک

DVD3:
تعادل؛اسیدها و بازها؛ آبکافت-بافر؛ سترها؛ بررسی تعادلی محلولها,

جدول پتانسیل کاهش؛ الکتروشیمی

dvd4: ادامه الکتروشیمی؛سلول الکترولیتی؛

آلدهیدوکتون؛آزمون های کنکور سال 95

این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

موجود در انبار