معادلات، نامعادلات، نمودار توابع

این مجموعه شامل 11 DVD به قیمت 130.000 تومان می باشد. 

DVD1:

  • جلسه 1: اعمال روی بازه ها 
  • جلسه 2: تعیین علامت

DVD2:

  • جلسه 3: روش هندسی
  • جلسه 4: توابع و معادلات درجه 2

DVD3:

  • جلسه5: توابع و معادلات درجه 2
  • جلس6: روابط بین ریشه ها ، نامعادلات درجه 2

DVD4:

  • جلسه7: نمودار توابع درجه 2

DVD5:
جلسه 8:قدرمطلق و معادلات آن

DVD6:
جلسه 9:نامعادلات قدر مطلقی

DVD7:

جلسه 10: رسم توابع شامل قدرمطلق

DVD8:

 

 

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار