معادلات، نامعادلات، نمودار توابع

این مجموعه شامل 11 DVD به قیمت 130.000 تومان می باشد. 

DVD1:

جلسه 1: اعمال روی بازه ها
جلسه 2: تعیین علامت

DVD2:

جلسه 3: روش هندسی
جلسه 4: توابع و معادلات درجه 2

DVD3:

جلسه5: توابع و معادلات درجه 2
جلسه6: روابط بین ریشه ها ، نامعادلات درجه 2

DVD4:

جلسه7: معادلان و نامعادلات و توابع معروف

DVD5:
جلسه 8:قدرمطلق و معادلات آن

DVD6:
جلسه 9:نامعادلات قدر مطلقی

DVD7:

جلسه 10: رسم توابع شامل قدرمطلق

DVD8:

 معادلات و نامعادلات جزء صحیح
ویژگی های جزء صحیح

DVD9:
نمودار توابع جزء صحیح
لگاریتم و روابط آن

DVD10:
نمودار توابع نمایی و لگاریتمی
معادلات و نامعادلات لگاریتمی

DVD11:
حل معادلات گویا
حل معادلات گنگ

 

جوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار