معادلات، نامعادلات، توابع معروف

این مجموعه شامل 4DVD  و 10 جلسه به قیمت 80.000 تومان می باشد. لازم به ذکر است به همراه این مجموعه یک کتاب کار به ارزش 10.000 تومان نیز ارسال می گردد.

DVD1:

  • جلسه 1:  نامعادلات ( اعمال روی بازه ها )
  • جلسه 2:  نامعادلات ( تعیین علامت )
  • جلسه 3 : نامعادلات ( روش هندسی )

DVD2:

  • جلسه 4:  توابع و معادلات درجه 2
  • جلسه 5: جمع،ضرب و فاصله ی ریشه ها
  • جلسه 6: نمودار تابع درجه 2

DVD3:

  • جلسه 7: توابع شامل قدر مطلق
  • جلسه 8: توابع شامل جزء صحیح

DVD4:

  • جلسه 9: روابط لگاریتم
  • جلسه 10: توابع نمایی و لگاریتمی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار