معادلات، نامعادلات، توابع معروف

این مجموعه شامل 4DVD  و 10 جلسه  می باشد.

DVD1:

   • جلسه 1:  نامعادلات ( اعمال روی بازه ها )
   • جلسه 2:  نامعادلات ( تعیین علامت )
   • جلسه 3 : نامعادلات ( روش هندسی )

DVD2:

   • جلسه 4:  توابع و معادلات درجه 2
   • جلسه 5: جمع،ضرب و فاصله ی ریشه ها
   • جلسه 6: نمودار تابع درجه 2

DVD3:

   • جلسه 7: توابع شامل قدر مطلق
   • جلسه 8: توابع شامل جزء صحیح

DVD4:

   • جلسه 9: روابط لگاریتم
   • جلسه 10: توابع نمایی و لگاریتمی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

فقط 2 عدد در انبار موجود است