مشتق و کاربرد مشتق (رشته تجربی)

این مجموعه شامل10 DVD  به ارزش 145.000 تومان می باشد.

DVD1:
مشتق با عامل بیرونی
مشتق با عامل درونی

DVD2:
مشتق با عامل درونی
مشتق در نقطه 

DVD3:
مشتق در نقطه 
پیوستگی، مشتق اول و دوم

DVD4:
مشتق در ریشه
معادله خط مماس و قائم

DVD5:
معادله برخورد دو تابع
آهنگ تغییرات

DVD6:
آهنگ تغییرات
نقاط بحرانی

DVD7:
نقاط اکسترمم
نقاط بحران و اکسترمم

DVD8:
نقاط بحران و اکسترمم
نقطه عطف

DVD9:
نقطه عطف

DVD10:
نمودارشناسی
سوالات نمودارشناسی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

فقط 2 عدد در انبار موجود است