زیست دهم و یازدهم و ریاضی جامع 1 و مفاهیم شیمی کنکور دهم و یازدهم و مسائل شیمی کنکور دهم و یازدهم و فیزیک دهم و یازدهم و دین و زندگی دهم و زبان گرامر و لغات سال دهم و یازدهم و قرابت معنایی و 5 آزمون مبحثی و مشاوره

نکته : پک محاسبات مربوط به فاز دوم است و در مهر ماه آماده میشود و دانش آموزانی که فاز اول و دوم برنامه 1000 ساعته را تهیه میکنندمحاسبات به صورت رایگان در فاز دوم برای آنها ارسال میشود