مثلثات 

DVD1:
همه چیز درباره α
DVD2:
همه چیز درباره α±β
DVD3:
همه درباره 2α
DVD4:
حل معادلات مثلثاتی
DVD5:
کاربرد نموداری و هندسی
DVDV6:
شیمی :مول ظرفیت
فیزیک :دینامیک و اصطحکاک
زیست شناسی : نوار قلب
عربی :ترجمه جلسه 1
ادبیات :واژگات واملا
دین و زندگی : قضا و قدر
زبان انگلیسی:افعال جداشدنی و جدانشدنی و…

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار