پک لغات تصویری زبان

DVD1:
درس اول

DVD2:
درس دوم
درس سوم(1)

DVD3:
درس سوم (2)
درس چهارم (1)

DVD4:
درس چهارم (2)
درس پنجم (1)

DVD5:
درس پنجم (2)
درس ششم

DVD6:
درس هفتم
درس هشتم (1)

DVD7:
درس هشتم (2)
آزمون (1)

DVD8:
آزمون (2)

موجود در انبار