افرادی که فیزیک 6040 را تهیه کردند نیازی به سفارش این پک ندارند

فیزیک 70درصد3 عدد دی وی دی و شامل مباحث زیر میباشد

نوسان

موج

صوت

موج های الکترومغناطیس

نور

خازن

مدار

اتمی

هسته ای

فشار و خواص

دما و گرما