این پک شامل دو عدد DVDمی باشد

DVD1:
ویژگی ماده

DVD2:
ویژگی ماده (ادامه)