این پک شامل 4 عدد DVD است

DVD1;
اندازه گیری

DVD2:
کار،توان ،انرژی

DVD3:
کار،توان ،انرژی(ادامه )
دما گرما

DVD4:
دما گرما(ادامه)