این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

این پک شامل 3DVD است

DVD1:
صوت

شدت صوت

موج الکترومغناطیسی

DVD2:
تکمیل موجهای الکترومغناطیس

فیزیک اتمی

اثر فتوالکترونیک

طیف اتمی

DVD3:
الگوی اتمی بوهر

فیزیک هسته ای

رادیواکتیو

حل تستهای سراسری

موجود در انبار