فیزیک پیش دانشگاهی (2)

این پک شامل 6DVD است و به ارزش 150000 تومان می باشد

DVD1:
سرعت صوت و لوله های صوتی

DVD2:
شدت و تراز شدت صوت
خواص موج الکترومغناطیسی

DVD3:
تکمیل آزمایش یانگ
تاریخچه و نظریه تابش

DVD4:
اثر فتو الکتریک
طیف اتمی

DVD5:
الگوی اتمی بور
ساختار هسته

DVD6:
واکنشهای هسته ای
سراسری 95

موجود در انبار