فیزیک سینماتیک

در این فصل، ابتدا مفاهیم اولیه‌ی حرکت در سه جلسه ارائه می شود. آنگاه با توجه به این مطلب که نمودار سرعت-زمان تمام اطلاعات ضروری حرکت را در خود جای می‌دهد، بدون آن که از روابط ریاضی استفاده شود، تمام سوالات سراسری از سال 85 تا 93 را بر حسب ((الگوی نموداری)) حل می گردد. کسی که نمودار را می‌فهمد حرکت را فهمیده است.

این مجموعه شامل ۳ DVD و 8 جلسه به ارزش 100.000 تومان می باشد:

DVD1:

جلسه ۱: مفاهیم اولیه سینماتیک

جلسه ۲: مفهوم سرعت

جلسه ۳: سطح زیر نمودار سرعت زمان

DVD2:

جلسه ۴: حرکت یکنواخت، سرعت نسبی

جلسه ۵: حرکت با شتاب ثابت

جلسه ۶: سقوط آزاد (1)

DVD3:

جلسه ۷: سقوط آزاد (2)

جلسه ۸: حرکت در دو بعد

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار