پک فیزیک سال دهم

این پک شامل 3 عدد DVD می باشد

DVD1:
اندازه گیری جلسه اول
اندازه گیری جلسه دوم
اندازه گیری جلسه سوم
اندازه گیری جلسه چهارم

DVD2:
اندازه گیری جلسه پنجم
اندازه گیری جلسه ششم
کارو انرژی و توان جلسه اول
کارو انرژی و توان جلسه دوم
کارو انرژی و توان جلسه سوم

DVD3:
کارو انرژی و توان جلسه چهارم
کارو انرژی و توان جلسه پنجم
کارو انرژی و توان جلسه ششم
کارو انرژی و توان جلسه هفتم
کارو انرژی و توان جلسه هشتم

موجود در انبار