فیزیک سال اول و دوم

این مجموعه شامل 7DVD  به ارزش 200.000 تومان می باشد:

:DVD 1

 • جلسه ۱ : سایه ، نیم سایه ، و آینه های تخت
 • جلسه ۲ : مبحث تکمیلی آینه های تخت
 • جلسه ۳ : آینه های کروی

DVD 2:

 • جلسه ۴: آینه های کاو و کوژ ( نکات ترکیبی )
 • جلسه ۵ : شکست نور ( مفاهیم اولیه )
 • جلسه ۶ : شکست نور (زاویه حد ، منشور )

DVD 3:

 • جلسه ۷: عدسی ها ( مفاهیم اولیه )
 • جلسه ۸ : عدسی ها ( مسائل و ترکیبات )
 • جلسه ۹ : عدسی ها ( توان ، تجهیزات نوری )

DVD 4:

 • جلسه ۱۰: کار و انرژی و انواع آن
 • جلسه ۱۱ : پایستگی انرژی
 • جلسه ۱۲ : قضیه کار و انرژی – توان

DVD 5:

 • جلسه ۱۳: خواص ماده ( چگالی و حالت ماده )
 • جلسه ۱۴ : خواص ماده ( فشار ۱ )
 • جلسه ۱۵ : خواص ماده ( فشار ۲ )
 • جلسه ۱۶ : خواص ماده ( فشار ۳ )

DVD 6:

 • جلسه ۱۷: دما و گرما ( مفاهیم اولیه )
 • جلسه ۱۸ : دما و گرما ( تعادل گرمایی )
 • جلسه ۱۸ : دما و گرما (انتقال حرارت – انبساط ها )
 • جلسه ۲۰ : دما و گرما (گازها )

DVD7:

حل سوالات کنکور 94 داخل و خارج
دما و گرما
کارو انرژی
فشارو خواص
نورهندسی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

فقط 2 عدد در انبار موجود است