محتویات این پک شامل 25 ساعت درسنامه جامع به همراه حل تستهای کنکور میباشد.

که 50 درصد فیزیک با عمق 100% را پوشش میدهد.
DVD1:
فشار و خواص مواد

DVD2:
دما و گرما جلسه اول

DVD3:
دما و گرما جلسه دوم

DVD4:
نوسان جلسه اول

DVD5:
نوسان جلسه دوم

DVD6:
موج های مکانیکی جلسه اول

DVD7:
موج های مکانیکی جلسه دوم

DVD8:
صوت

DVD9:
موج الکترومغناطیسی

DVD10:
خازن

DVD11:
فیزیک هسته ای

DVD12:
مغناطیس

DVD13:
القای الکترومغناطیس

موجود در انبار