افرادی که شیمی 6040 را تهیه کردند نیازی به سفارش این پک ندارند

شیمی 90درصد

واكنش نويسي ، موازنه ، ظرفيت
آ – ايكس و مول در ظرفيت و مول بر ضريب
تمرين و تست استوكيومتري ١
تمرين و تست استوكيومتري ٢
مسائل محلول هل
مسائل واكنش محلول ها
مسائل ترموديناميك ١
مسائل ترموديناميك ٢
مسائل سينتيك و تعادل ١
مسائل سينتيك و تعادل ٢
مسائل قانون سرعت
مسائل اسيد و باز
ساختار اتم و جدول تناوبي ١
ساختار اتم و جدول تناوبي ٢
روند تناوبي و تركيبات يوني
رسم تركيبات كوالانسي
تركيبات آلي
الكتروليتها ، كوليگاتيو ، كلوييد
مفاهيم سينتيك و تعادل
اسيد و باز ١
اسيد و باز ٢
الكتروشيمي ١
الكتروشيمي ٢