این پک فقط قابل استفاده بر روی کامپیوتر و فقط برای یک نفر میباشد

این محصول شامل 3 عدد dvd می باشد

DVD1:
عناصر اصلی
آرایش الکترونی
عناصر واسطه
آرایش الکترونی

DVD2:
شعاع و واکنش پذیری
ادامه واکنش پذیری

DVD3:
کربن و آلکان
ادامه آلکان
آلکن و آلکین
جمع بندی

موجود در انبار