شیمی سال چهارم (۲)

این مجموعه شامل ۸ DVD و  ۲۳ جلسه به ارزش 100.000 تومان می باشد:

DVD 1:
جلسه ۱: اسید و باز آرنیوس
جلسه ۲: اسید و باز لوری برونستد
جلسه ۳: تمرین
DVD 2:
جلسه ۴: بررسی تعادلی اسیدها و بازها
جلسه ۵: بررسی قدرت اسیدها و بازها
جلسه ۶: بررسی قدرت اسیدها و بازها…
DVD 3:
جلسه ۷: اسیدهای چند پروتونی
جلسه ۸: آبکافت یا هیدرولیز
جلسه ۹: آبکافت یا هیدرولیز…
DVD 4:
جلسه ۱۰: بافر
جلسه ۱۱: استری شدن
جلسه ۱۲: صابون

DVD 5:
جلسه ۱۳:اکسایش و کاهش
جلسه ۱۴: تمرین اکسایش و کاهش
جلسه ۱۵: موازنه به روش oxred

DVD 6:
جلسه ۱۶: سلول گالوانی
جلسه ۱۷: جدول پتانسیل کاهش
جلسه ۱۸: تست سلول و جدول
DVD 7:
جلسه ۱۹: سلول سوختی
جلسه ۲۰: سلول الکترولیتی(برقکافت)
جلسه ۲۱: سلول الکترولیتی (تست)
DVD 8:
جلسه ۲۲: سلول الکترولیتی (کاربرد)
جلسه ۲۳: آلدهیدها و کتون ها

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار