شیمی سال چهارم (۱)

این مجموعه شامل 13 DVD و به ارزش 90.000 تومان می باشد:

DVD 1 :
جلسه ۱: سینتیک و نموار (1 )
جلسه ۲: سینتیک و نمودار (2)

DVD 2 :

جلسه ۳: نمودار سرعت واکنش غلظت
جلسه ۴: عوامل موثر بر سرعت (دما و غلظت)

DVD 3:

جلسه ۵: عوامل موثر بر سرعت (تستهای غلظت)
جلسه ۶: نظریه برخورد و حالت گذار

DVD 4 :

جلسه ۷: نمودارهای گرماگیر و گرماده
جلسه ۸: سازو کار در سینتیک

DVD 5:

جلسه ۹: کاتالیزگر و نقش آن در سینتیک
جلسه ۱۰: مفهوم تعادل و نمودارهای آن

DVD6:
جلسه ۱۱: سرعت سنج
جلسه ۱۲: ثابت تعادل

DVD7:
جلسه ۱۳: خارج قسمت واکنش
جلسه ۱۴: عوامل موثر بر تعادل ،غلظت

DVD8:
جلسه ۱۵: عوامل موثر بر تعادل ،فشار

DVD9:
جلسه ۱۶: عوامل موثر بر تعادل.دما
جلسه ۱۷: کاتالیزگر و هابر

DVD10:
جلسه ۱۸: جمع بندی تعادل
ضمیمه پیش سینتیک(1)

DVD11:
ضمیمه پیش سینتیک (2)
ضمیمه پیش سینتیک (3)

DVD12:
ضمیمه پیش سینتیک (4)
ضمیمه پیش تعادل

DVD13:
ضمیمه پیش هابر
ضمیمه پیش اسید و باز و الکتروشیمی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار