شیمی سال سوم

در جلسات رویایی، یکی از مهمترین مفاهیم شیمی یعنی ظرفیت تفهیم می‌گردد. پایه‌ریزی مفهوم ظرفیت در این جلسات سبب می‌شود که در موازنه و حل مسائل شیمی به روشهای اعجاب‌انگیزی برسیم که در هیچ کتاب ایرانی و خارجی ارائه نشده است. چنان اصول و با دلیل موازنه ای را خواهید آموخت که می‌توانید آن را به دوستانتان آموزش دهید. ظرفیتها را در جلسات رویایی آموخته‌اید و در جلسات آموزش واکنش نویسی اعجاز آنها را خواهید دید. سرعت موازنه با در نظر گرفتن ظرفیتها برای یک واکنش به 10 ثانیه خواهد رسید.دما، گرما، قانون اول ترمودینامیک، کار، آنتروپی و مفاهیم بسیار عمیقی که تجزیه و تحلیل چگونگی انجام واکنشهای شیمیایی را ممکن می‌سازد.فصل محلولها در 6 سال گذشته 12% تستهای مطرح شده در کنکورهای سراسری را به خود اختصاص داده است که با فصل استوکیومتری بیشترین تعداد تست را در هر آزمون داشته‌اند. بنابراین اهمیت یادگیری این فصل کاملا واضح است.

این مجموعه شامل 15 DVD به ارزش 150.000 تومان می باشد.

DVD 1:

جلسه ۱: سفری رویایی 1 (کلیات)

جلسه ۲: سفری رویایی2 (کلیات)

DVD 2:

جلسه ۳: سفری رویایی 3 (کلیات)

جلسه ۴: واکنش های شیمیایی (فصل 1)

DVD 3:

جلسه ۵: موازنه ی واکنش های شیمیایی(فصل 1)

جلسه ۶: واکنش نویسی واکنش سوختن(فصل 1)

DVD 4:

جلسه ۷: واکنش ترکیب(فصل 1)

جلسه ۸: واکنش تجزیه (فصل 1)

DVD5:
واکنش جابجایی یگانه(فصل 1)
جابجایی دوگانه(فصل 1)

DVD6:
تست و تمرین(فصل 1)
انرژی(فصل 2)

DVD7:
قانون اول ترمودینامیک (1)(فصل 2)
قانون اول ترمودینامیک (2) (فصل 2)

DVD8:
آنتالپی های مهم (فصل 2)
آنتالپی های مهم-ادامه(فصل 2)

DVD9:
محاسبه آنتالپی با استفاده از قانون هرمس(فصل 2)
آنتروپی (فصل 2)

DVD10:
واکنش خود به خودی و غیر خود به خودی(فصل 2)
تست و تمرین(فصل 2)

DVD11:
محلول و فاز(فصل 3)
علت انحلال(فصل 3)

DVD12:
ترمودینامیک محلول(فصل 3)
نمودارهای انحلال پذیری(فصل 3)

DVD13:
نمودارهای انعطاف پذیری -ادامه(فصل 3)
الکترولیت و غیر الکترولیت(فصل 3)

DVD14:
ذره (فصل 3)

DVD15:
کلوییدها(فصل 3)

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار