این پک فقط قابل استفاده بر روی کامپیوتر و فقط برای یک نفر میباشد

این پک 4 عدد دی وی دی دارد
DVD1:
جلسه اول : پیدایش اتم ها
جلسه دوم :ایزوتوپ ها

DVD2:

طبقه بندی عناصر
بوهر
تمرین آرایش الکترونی

DVD3:
ساختار اتم
پیوند کووالانسی

DVD4:
ترکیبات کووالانسی

DVD5:مسائل دهم
جرم اتمی میانگین
مول
مول-جرم
چگالی

موجود در انبار