مجموعه کامل شیمی دوم

این مجموعه کامل شامل7dvd به ارزش 150.000 تومان می باشد.


DVD1:

جلسه ۱:  ساختار اتم
جلسه ۲: تمرین اعدد کوانتومی
هدیه حرف آخر

DVD2:
جلسه 3:جدول تناوبی
جلسه 4:روند های تناوبی
جلسه 5:الکترونگاتیوی
هدیه حرف آخر

DVD3:
جلسه 6:ترکیبات یونی 1
جلسه 7:ترکیبات یونی 2
جلسه 8: ترکیبات کووالانسی 1
هدیه حرف آخر

DVD4:
جلسه 9:ترکیبات کووالانسی 2
جلسه 10: ترکیبات کووالانسی 3
جلسه 11: ترکیبات کووالانسی 4
هدیه حرف آخر

DVD5:
جلسه 12:ترکیبات آلی1
جلسه 13:ترکیبات آلی 2

DVD 6:
انرژی و یونش متوالی
نامگذاری
تکمیلی سال دوم

DVD 7:
ساختار اتم
ساختار اتم(ادامه)
وضعیت الکترونی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار