این پک شامل ریاضی جامع 1و مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع  و هندسه و آنالیز و احتمال و مقاطع مخروطی می باشد