افرادی که زیست 6040 را تهیه کردند نیازی به سفارش این پک ندارند

زیست 70% شامل مباحث :
مولکولی و زیست
بافت
قلب و رگهای متصل به آن
لوله گوارش
دستگاه تنفس
قلب و نوار قلب
رگها و گلبول قرمز و گلبول سفید
دفع ادرار
حرکت
پتانسیل آرامش و عمل
حواس
هورمون ها
ژنتیک
تولید مثل
اپران لک و جهش
ژنتیک جمعیت
ویروس و باکتری
آغازیان
قارچ ها
گیاهی