زیست گیاهی

این پک شامل 9 عدد dvd  می باشد

DVD1:
مقدمه
ازمولکول تا سلول

DVD2:
سفری به درون سلول
تیغه میانی – دیواره -لان

DVD3:
انواع بافت های گیاهی
ساختارهای نخستین

DVD4:
ساختار پسین
گردش مواد در گیاهان

DVD5:
تولید مثل در گیاهان

DVD6:
تولید مثل در گیاهان
هورمن های گیاهی

DVD7:
حرکات گیاهی
جمع بندی- شارش انرزی

DVD8:
شارش انرژی

DVD9:
شارش انرژی

موجود در انبار