این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

این پک شامل 3 عدد DVD می باشد

DVD1:
پروتئین سازی ؛ پیدایش حیات

DVD2:
تکنولوژِی زیستی

تغییر و تحول گونه ها

DVD3:

ژنتیک جمعیت(مسائل)

ژنتیک جمعیت(مفاهیم)

موجود در انبار