این پک فقط قابل استفاده بر روی کامپیوتر و فقط برای یک نفر میباشد

این پک شامل 7 عددDVD می باشد

DVD1:
روش مطالعه زیست
مبانی قسمت اول

DVD2:
مبانی قسمت دوم

DVD3:
مبانی قسمت سوم

DVD4:
مبانی قسمت چهارم
تنظیم عصبی (قسمت اول)

DVD5:
تنظیم عصبی (قسمت دوم)

DVD6:
حواس (قسمت اول)
تنظیم عصبی (قسمت سوم)

DVD7:
حواس (قسمت دوم)

موجود در انبار