زیست شناسی سال سوم
این پک شامل 4DVD می باشد

DVD1:
دستگاه عصبی
ایمنی

DVD2:
حواس؛هورمونها ؛ ماده ژنتیکی
DVD3:
میتوز؛میوز؛بیماریها

DVD4:
ژنتیک ؛تولید مثل

این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

موجود در انبار