زیست شناسی سال سوم
این پک شامل 14DVD است و به ارزش 270000 تومان می باشد

DVD1:
معرفی محصول و روش مطالعه
ایمنی

DVD2:
ایمنی
تک رقمی بخوان
الگوی عمل صد

DVD3:
دستگاه عصبی

DVD4:
دستگاه عصبی

DVD5:
حواس
الگوی عمل صد
تک رقمی بخوان

DVD6:
حواس
تک رقمی بخوان
الگوی عمل صد

DVD7:
هورمونها

DVD8:
تک رقمی بخوان
الگوی صد
ماده و ژنتیک

DVD9:
تک رقمی بودن
الگوی عمل صد
میتور

DVD10:
تک رقمی بودن
الگوی عمل صد
میوز
تک رقمی بخوان
الگوی صد

DVD11:
ژنتیک

DVD12:
تولید مثل

DVD13:
تولید مثل
تک رقمی بخوان
الگوی صد

DVD14:
مقدمه ژنتیک و گروههای خونی

موجود در انبار