این پک فقط قابل استفاده بر روی کامپیوتر و فقط برای یک نفر میباشد

این پک شامل 3عددDVD می باشد

DVD1:
واج
تکواژ
ساختمان واژه
نوع جمله

DVD2:
انواع نقش
زمان فعل
جملات پایه و پیرو
گروه اسمی

DVD3:
شیوه های عادی و بلاغی
جهش ضمیر
مطابقت نهاد با فعل
حذف به قرینه
ویرایش فنی زبان
مباحث تکمیلی

موجود در انبار