این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

این پک شامل 4DVD

DVD1:
درس اول
درس دوم و چهارم
درس سوم
درس پنجم و ششم

DVD2:
درس اول
درس دوم
درس سوم

DVD3:
درس چهارم
درس پنجم
درس ششم

DVD4:
درس هفتم
درس هشتم

درک مطلب شامل 2 dvd

dvd1: توضیحات اولیه؛ reading 1-7

dvd2:

reading 8-18 ؛  cloze test 1-8