این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

این پک شامل 4DVD

DVD1:
درس اول
درس دوم و چهارم
درس سوم
درس پنجم و ششم

DVD2:
درس اول
درس دوم
درس سوم

DVD3:
درس چهارم
درس پنجم
درس ششم

DVD4:
درس هفتم
درس هشتم