افرادی که ریاضی 6040 را تهیه کردند نیازی به سفارش این پک ندارند

شامل مباحث زیر می باشد
آمار
احتمال
ماتریس
ترکیب و تبدیل توابع
درجه 2
قدر مطلق معکوس
حد و پیوستگی
مشتق
انتگرال
نمودار شناسی 1
نمودار شناسی 2
مثلثات
تابع معکوس
جز صحیح
تبدیل توابع