شامل مباحث معادلات و تابع و حد و مشتق و انتگرال می باشد