این پک شامل 9 عدد DVD  می باشد

DVD1:
نمودار توابع قدر مطلق
نمودار توابع جز صحیح قسمت اول

DVD2:
نمودار توابع جز صحیح قسمت دوم
انتگرال به کمک نمودار

DVD3:
روابط جانبی مثلثات

DVD4:
معادلات مثلثاتی

DVD5:
روابط مثلثاتی
انتگرال و سطح محصور1

DVD6:
انتگرال و سطح محصور2
معادله خط مماس و قائم

DVD7:
هندسه یک

DVD8:
هندسه دو

DVD9:
هندسه سه
هندسه چهار

موجود در انبار