دین و زندگی ( سال پیش دانشگاهی ) کنکور

این مجموعه شامل 12 ساعت آموزش بوده و به ارزش 55.000 تومان می باشد.

DVD 1:
هستی،هستی بخش
توحیدشناسی

DVD2:
اخلاص و توبه

DVD3:
قضا و قدر،سنت ها

DVD4:
تمدن
تکنیک های تست زنی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار