دین و زندگی ( سال سوم ) کنکور

این مجموعه شامل 9 ساعت آموزش بوده و به ارزش 65.000 تومان می باشد.


DVDاول:
جلسه 1:هدایت
جلسه 2:نبوت و امامت(پیامبر1)
DVDدوم:
جلسه 3: نبوت و امامت (امامان1)
جلسه 4:نبوت و امامت (پیامبر2)
DVDسوم:
جلسه 5:نبوت و امامت(امامان2)
جلسه 6:نبوت و امامت (امامان 3)
جلسه 7: عزت و ذلت

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار