دین و زندگی ( سال سوم ) کنکور

این پک شامل کتاب است که  بصورت رایگان همراه پک قرار گرفته است

این مجموعه شامل 9عدد DVD بوده و به ارزش 120.000 تومان می باشد.


DVDاول:
هدایت-درس 1


DVDدوم:
نبوت و امامت-درس 4


DVD سوم

نبوت و امامت-درس 2و3

DVD چهارم:
نبوت و امامت-درس 5و 7

DVD پنجم:
نبوت و امامت-درس8

DVD ششم:
نبوت و امامت-درس 9 و 11

DVD هفتم:
نبوت و امامت-درس 10 و 12

DVD هشتم :
عزت و ذلت-درس 13

DVDنهم :
ازدواج-درس 14 و 15 و 16
مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار