دین و زندگی ( سال سوم ) کنکور

این پک شامل کتاب است که  بصورت رایگان همراه پک قرار گرفته است

این مجموعه شامل 2عدد DVD بوده 


DVDاول:
هدایت ؛ درس 1 و2و3و5و7 نبوت و امامت


DVDدوم:
درس 8 و9و10و11و12 نبوت وامامت؛ درس 13 عزت و ذلت ؛ ازدواج


این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود
مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار